Kernovertuigingen

"Jezus Christus is de Heer" 

Samen met de eerste christelijke kerk vormt deze korte krachtige belijdenis de kern van wie we zijn en wat we geloven. We streven ernaar om de radicale implicaties van deze eeuwenoude belijdenis uit te leven. We streven daarbij naar het creëren van een gastvrije en inclusieve gemeenschap waar mensen uit alle lagen van de bevolking Jezus kunnen ontmoeten.

Het is onze hoop dat we in deze op Christus gerichte gemeenschap door Zijn genade kunnen veranderen en groeien, zowel individueel als samen, om meer op Hem te gaan lijken.

Apostolische Geloofsbelijdenis

Met de Kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

De Apostolische Geloofsbelijdenis (een van de oudste verklaringen van het christelijk geloof geschreven door de vroege Kerk)

Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde.
Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria,
die leed onder Pontius Pilatus, werd gekruisigd, stierf en werd begraven,
daalde af in de hel, stond op de derde dag weer op uit de dood,
ten hemel opgestegen en zit aan de rechterhand van de Vader,
en Hij zal terugkomen om de levenden en de doden te oordelen.
Ik geloof in de Heilige Geest,
één heilige kerk,
de gemeenschap van heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding van het lichaam,
en het eeuwige leven.
Amen.

What we believe1 ICF Rotterdam Noord

Het grootste gebod

In navolging van Jezus, geloven wij dat het hele morele en ethische raamwerk van Gods geboden samen te vatten is de liefde voor God en de liefde voor de ander. De liefde voor God die leidt tot gehoorzaamheid en toewijding aan Hem, en de liefde voor anderen die resulteert in een medelevende en rechtvaardige behandeling van onze medemensen.

"U zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grootste en eerste gebod. En een tweede is daaraan gelijk: heb uw naasten lief als uzelf. Van deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten af.” (Mattheüs 22:37-40)

Opvattingen als een protestantse kerk 

ICF-Noord is een protestantse kerk, met een grote openheid voor het werk van de Heilige Geest. Als kerk in de protestantse traditie handhaven wij het gezag van de Bijbel als de leidende bron van ons geloof en onze praktijk. Wij geloven dat verlossing alleen door Gods genade wordt ontvangen, niet door onze werken. Wij benadrukken het geloof in Christus als middel tot verzoening met God.

Onze aanbidding concentreert zich op Gods glorie en erkent de unieke rol van Christus als onze middelaar. Wij zijn ervan overtuigd dat de aanwezigheid van de Heilige Geest essentieel is voor het leven van de Kerk, en we zoeken gretig naar Zijn gaven en vruchten om zich in ons leven en in onze gemeenschap te manifesteren. Wij onderhouden de leer van het priesterschap van alle gelovigen, waardoor ieder kerklid in staat gesteld wordt om te dienen en een rol op zich te nemen.

ICF-Noord past niet netjes in categorieën als liberaal of orthodox. Hoewel we een redelijk grote vrijheid in niet-essentiële zaken waarderen en behouden (zie hieronder), nemen we de belijdenis van "Jezus is Heer" zeer serieus. Onze inzet is zowel vrijheid in niet-essentiële zaken als het nastreven van goddelijke levens in eenheid als kerk onder de heerschappij van Jezus.

(De Heilige Geest is Gods kracht in actie, een onzichtbare kracht die ons helpt Gods wil te doen)

Hoe wij omgaan met diversiteit

Interculturele kerken als ICF-Noord zitten vol met mensen van allerlei achtergronden. Dit schept uiteraard een rijke diversiteit in zowel geloofsovertuiging als geloofsuiting. Onze eenheid wordt gevonden in de hierboven genoemde essentiële zaken. Daarbuiten praktiseren wij een genadige vrijheid in zaken waar leden van het lichaam van mening verschillen. Zo gaan we met zulke dingen om:

We accepteren diversiteit niet alleen, we omarmen het. 

We omarmen diversiteit omdat we geloven dat God Zijn wereld met veel kleuren heeft geschapen en Hij daarvan houdt. Wij geloven en ervaren dat er een noodzaak is voor “alle heiligen” om te groeien in het begrip van die liefde en om meer van God te ontvangen. We vinden dit idee in de woorden van Paulus aan de multi-etnische kerk in Efeze:

“Om samen met alle heiligen te begrijpen wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en om de liefde van Christus te kennen die de kennis te boven gaat, zodat je vervuld mag worden met de hele volheid van God.” 

(Efeziërs 3:18, 19, nadruk toegevoegd) 

Image00017

Het is ongelooflijk verrijkend om de Bijbel te lezen, wijsheid te zoeken, God te aanbidden en te bidden met mensen met verschillende culturele achtergronden. En daar hoort ook een bepaalde nederigheid bij. Zulke gedeelde ervaringen doen ons beseffen dat bepaalde doctrines en praktijken die we hebben geërfd, zijn beïnvloed door culturele of persoonlijke voorkeuren. Door dit te doen leren we meer over onszelf, de breedte van Gods Kerk, en hoe we een gezonde eenheid kunnen bewaren.

Wij zoeken Christus als het Centrum van onze Kerk 

ICF-Noord wil een kerk zijn met Jezus Christus als middelpunt. Hij is onze essentiële Waarheid: “De Weg, de Waarheid en het Leven”. Omdat Jezus centraal staat, heeft ICF-Noord een lage drempel en tegelijk een hoog doel. Een lage drempel, want als de spreekwoordelijke 'tollenaars en zondaars' zich niet thuis voelen bij ons, moeten wij een ander evangelie prediken dan Jezus (Lukas 15:1). En een hoog doel, want door ons op Hem te richten, zal de Geest ons steeds meer naar Zijn beeld veranderen (2 Korintiërs: 3:18).

Bij ICF-Noord hoor je niet vaak: "Dit is wat wij geloven over..." 

Hoewel we het belang van standpunten begrijpen (en geloven dat deze tijdens de studie van Gods Woord aan verschillende volgelingen van Jezus zijn geopenbaard), willen we nederig genoeg zijn om toe te geven dat alleen God de volledige omvang van deze zaken kent. Tegelijkertijd houden we vast aan de overtuiging dat het Evangelie hetzelfde blijft. We zijn toegewijd aan de verandering van levens door de inwerking van de liefde van Christus, en niet gefocust op ideologieën of doctrines.   

Het liefst dagen wij elkaar uit met de vraag: “Wat kun jij persoonlijk doen, en wat kunnen wij als gemeente doen, om dichter bij Christus te komen?” Vastberaden en toegewijd, maar zonder angst, vertrouwend op Zijn genade en op Zijn veranderende werk in ons.

Wees volledig overtuigd en toch bereid om te leren  

In Romeinen 14 en 15 schrijft Paulus over het omgaan met meningsverschillen binnen de kerk. Hij moedigt gelovigen aan om moedig op te komen voor datgene waarvan zij denken dat het de Heer het beste dient. Tegelijkertijd dringt hij aan op acceptatie van mensen met een andere mening. Deze houding willen wij aannemen zodat we samen kunnen groeien door:

  1. Het bevorderen van een sfeer van acceptatie en nederigheid in plaats van oordeel.
  2. Moedig te staan voor onze eigen overtuigingen.
  3. Nieuwsgierig te onderzoeken hoe anderen op basis van dezelfde Bijbel tot verschillende overtuigingen komen.
  4. Onze overtuigingen te testen en te verfijnen
What we believe2 ICF Rotterdam Noord

"Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben."

(1 Korintiërs 13:12) 

Identiteitskenmerken

  • ICF-Noord is een missionaire kerk. Wij voelen ons geroepen om het Goede Nieuws van Jezus Christus in woord en daad te delen.
  • ICF-Noord zet zich in voor discipelschap. We helpen en moedigen elkaar aan om te groeien naar het centrum van de kerk: Jezus Christus.
  • ICF-Noord is een interculturele kerk. We willen de diversiteit van Rotterdam-Noord weerspiegelen in onze gemeente. Niet alleen etnisch, maar ook sociaal en economisch.
  • ICF-Noord is een kerk die gepassioneerd is over het samenbrengen van mensen: een nieuwe familie. We zijn een thuis en, voor veel van onze leden, een thuis ver van huis.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten